beats by dre cheap

Nešto o Newtonovim zakonima

SILA
Kao što je rečeno- sila je jedan od vektora kojima se opisuje međudjelovanje (interakcija). Ako nema
međudjelovanja tijelo se kreće jednoliko pravolinijski ili mirije. Postojanje sile ukazuje na postojanje
međudjelovanja i za posljedicu ima da se tijelo ( sistem ) kreće nejednoliko. Drugim riječima, kada postoji
sila tada tijelo ima ubrzanje. Do kvantitativne veze između sile, mase tijela i ubrzanja, odnosno sile i
promjene količine kretanja tijela u jedinici vremena je, eksperimentalnim putem, došao Njutn i
konstatovao slijedeće :
1) da je sila proporcionalna ubrzanju ( promjeni intenziteta brzine u jedinici vremena, promjeni pravca
kretanja, promjeni smjera kretanja ),
2) da je sila proporcionalna masi tijela, to znači da je potrebna veća sila da bi se na isti način promjenila
brzina tijela ukoliko je masa tijela veća kao u slučaju kod tijela manje mase.
Ovo iskustvo je Njutn formulirao u obliku II Njutnovog zakona.
II Njutnov zakon glasi: Sila je jednaka prvoj derivaciji količine kretanja po vremenu, tj.F=dp/dt
Izraz F= m a je samo specijalan slučaj, tj. to je zakon kretanja za tijelo čija je masakonstantna.
Drugi Njutnov zako je osnovni zakon mehanike i predstavlja jednačinu kretanja jer sa
poznavanjem sile, odnosno poznavanjem međudjelovanja, mošemo odrediti trajektoriju tijela.
Drugi Njutnov zakon je potreban za direktno rješavanje svih problema u mehanici. Potreban i
dovoljan uvjet za rješavanje trajektorije nekog tijela je
1. zakon kretanja ( II Njutnov zakon )
2. položaj tijela u početnom trenutku
3. brzina tijela u početnom trenutku.

fizika za trecijedan
http://fizikazatrecijedan.blogger.ba
07/09/2009 23:32