beats by dre cheap

Malo zadataka

196. Iz valjka visine H i polumjera R izreže se s jednog kraja koaksijalni valjak visine H/2 i polumjera baze R/2.Gdje se nalazi težušte tog tijela?

197. Između dviju kuća razapeto je uže dugo 11 metara.Razmak među kućama je 10 metara.Na sredini užeta obješena je svjetiljka teška 10 kp.Kolika je napetost užeta?

286.Kamen nakon što ga bacimo u horizontalnu smjeru sa visine od 2,5 m padne na tlo u udaljenosti od 10m.Nađite njegovu početnu i konačnu brzinu?

296.Brzina taneta je 1050 m/s:a)kako će daleko stići tane dok ga fotografišemo s ekspozicijom od 1725 s?b)Kolika bi morala biti ekspozicija da bi smo ga mogli snimiti na njegovom putu od 0,25 cm?

297.Pilot aviona koji leti brzinom od 300km/h u odnosu na vazduh želi stići u grad koji leži 600 km prema sjeveru.Sa zapada puše vjetar od 40 km/h: a) kojim smjerom mora avion letjeti? b) kako dugo će putovati do cilja?

341.U vertikalnu rovu tačka A je 30 m iznad tačke B.Iz tačke A padne kamen u rov.Iz tačke B padne drugi kamen on je počeo padati 1 s poslije prvog kamena.Oba kamena padnu u isti čas na dno rova.Kako je dubok rov?

342.na jdnoj zdjelici vage stoji čaša djelimično napunjena vodom.Na drugoj zdjelici su utezi koji drže vagu u ravnoteži.Kamen mase 100g je obješen na niti uronimo u ašu sa vodom tako da kamen visi u vodi.Ravnoteža na vagi se poremeti.Da bi na vagi uspostavili ponovno ravnotežu moramo na zdjelu s utezima dodati još jedan uteg od 40g.Objasnite zašto se poremetila ravnoteža na vagi i izračunajte kolika je gustoća kamena?

S A M O    Z A    M O Z G A N J E     (javite se ko je uradio  6 i 7 urađenih ocjena 5, 5 i 4 urađena ocjena 4. tri je tri, dva je dva. Zadaci mogu biti urađeni uz pomoć sve raspoložive literature, ali samostalno.

fizika za trecijedan
http://fizikazatrecijedan.blogger.ba
12/09/2009 19:00